【iOS 中文開放式課程】控制流程 if 條件

我們需要您的贊助

if

if 條件成立,才會執行括號內程式
var a = 5
var b = 10

if(a==b)
{
  print("條件成立")
}

if else

若條件不成立,else 可以執行不成立括號內的程式
if(a==b)
{
  print("條件成立")
}else{
  print("條件不成立")
}

//條件不成立

多條件判斷

if(a==b)
{
  print("a 等於 b")
}else if (a<b){
  print("a 小於 b")
}else if (a>b){
  print("a 大於 b")
}else{
  print("@@ 無法比較")
}

// a 小於 b

參考資料:

留言

這個網誌中的熱門文章

16天記下7000單字